Salgs- og leveringsbetingelser for Danish Computer Group (DCGR)

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og ydelser leveret fra DCGR, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Endelig aftale foreligger først, når ordrebekræftelse fra Danish Computer Group (herefter DCGR) er fremsendt. Afgivne tilbud og garantier i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.

 

Generelle vilkår

1.1. Levering.

Medmindre andet er aftalt, sker levering af udstyr/programmel ved installation hos Kunden, hvorved risikoen overgår til Kunden. Bevirker Kundens forhold, at installationen må udsættes, og leveringen har fundet sted, overgår risikoen til Kunden på det tidspunkt, hvor installationen burde være påbegyndt.

Såfremt leverancen ikke omfatter installation eller Kunden afhenter udstyr eller programmel hos DCGR, overgår risikoen til Kunden ved afhentningen eller ved afsendelse fra DCGR.

Leveringstider er, medmindre andet er skriftligt aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor DCGR er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse.

Såfremt leveringen forsinkes i mere end 30 dage i forhold til aftalt leveringstidspunkt, kan Kunden hæve den del af aftalen, som er væsentligt misligholdt. Denne adgang til ophævelse forudsætter at forsinkelsen kan tilregnes DCGR som forsætlig eller groft uagtsomt, og at Kunden forinden – men efter de 30 dage – har fremsendt skriftligt påkrav til DCGR om forsinkelsen uden at DCGR herefter retter for sig indenfor rimelig tid. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning gældende i denne anledning.

DCGR er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos Kunden eller dennes kunder som følge af forsinkelse.

Ved eventuel uenighed om levering har fundet sted, er hver af parterne berettiget til at anmode IT-Branchen om at udpege en sagkyndig skønsmand, der med bindende virkning vurderer om kontraktmæssig levering har fundet sted, samt i givet fald vurdere hvor stor en procentdel af den samlede pris, der er sket kontraktmæssig levering for. Denne del af prisen er under alle omstændigheder forfalden til betaling, når skønsmandens vurdering foreligger. Afhængig af vurderingens indhold bestemmer skønsmanden hvem af parterne, der skal betale hans omkostninger, herunder eventuelt en fordeling mellem parterne.

1.2. Produktinformationer.

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt prisændringer i oplysninger, brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle tryk- og tastefejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for DCGR.

1.3. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner, eksklusiv moms og eventuelle andre offentlige afgifter.

Med mindre andet er skriftligt aftalt er betalingsbetingelserne betaling netto kontant 10 dage fra fakturadato. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som DCGR ikke har anerkendt. Betaler Kunden senere end aftalt, er DCGR berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Kundens indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger, derefter afskrives af hovedstolen.

1.4. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende immaterielle indehaveres rettigheder og DCGR er uden ansvar af nogen art for Kundens handlinger i strid med disse rettigheder. Kunden er pligtig til selv at læse og følge licensbetingelser fra software producenterne. DCGR udfører ikke arbejde der er i strid med gældende licensregler.

1.5. Ejendoms- og ophavsret

Ejendomsretten forbliver hos DCGR indtil den fulde købesum med evt. tillægsydelser og påløbne renter og omkostninger er betalt.

Køb af programmer og dokumentation giver kun Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til selv at anvende programmer og dokumentationen.

1.6.   Fortrydelse af køb, generelt

Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer. DCGR forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10 % af fakturaværdien, dog opkræves minimum kr. 1.050,00.

1.7. Fejl og mangler

 DCGR er ikke ansvarlig for fejl/mangler i software eller hardware, der er udviklet/produceret af tredjemand, men er gerne behjælpelig med videreformidling af fejlmelding m.v. til de pågældende producenter, idet der henvises til producentens bestemmelser om reklamation, licens, ansvar og garanti m.v. DCGR hæfter kun for fejl/mangler, såfremt konsulentarbejde er udført til fast pris, med dertil hørende arbejdsbeskrivelse.

 Kunden skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancen. Hvis Kunden vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal Kunden straks og uden ugrundet ophold give DCGR skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget fejl/mangel og ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. DCGR er fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede i det omfang Kunden uden skriftligt samtykke fra DCGR foretager ændringer eller andre indgreb i det leverede eller i udstyr eller programmel, der kan øve indflydelse på det leverede systems funktioner.

Såfremt der foreligger mangler, som DCGR er ansvarlig for, er DCGR efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage en om levering. Eventuel reparation eller om levering medfører ingen forlængelse af reklamationsperioden.

DCGR kan efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede Kunden returnere den mangelfulde vare for Kundens regning og risiko i original emballage. DCGR forbeholder sig retten til kun at modtage den defekte del. DCGR forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer DCGR, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til Kunden med opkrævning af den forbrugte tid, dog minimum kr. 1.050,00, hertil tillægges omkostninger til forsendelse.

1.8. Garanti

Garanti på indkøbte varer fra DCGR vil til en hver tid følge producentens gældende garantibestemmelser, og hvad der i øvrigt følger af købeloven. Garantien dækker fra leveringstidspunktet.

1.9. Produktansvar

Produktansvar for skader på ting, herunder hardware, software er begrænset til prisen for den gennemførte leverance. For skade på ting, herunder hardware, software eller personer, der sker fra tredjemandsprodukter, er DCGR ikke ansvarlig for, og sådanne krav skal rettes direkte mod den pågældende tredjemand. DCGR er ikke ansvarlig for tingskade, herunder hardware, software, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

1.10. Ansvarsbegrænsning

DCGR fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af forventet indtjening, tab af avance, tab af goodwill, tab/beskadigelse af data eller økonomiske følgeskader som måtte opstå ved brug af de forskellige løsninger, server løsninger mv. eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation eller levering af øvrige ydelser eller anden misligholdelse af nærværende aftale.

I det omfang skaden hidrører fra programmel eller hardware eller andet solgt i løssalg uden bindingsperiode kan erstatningen maksimalt andrage fakturabeløbet. DCGR har altid ret til om levering eller forsøg på udbedring. Ansvarsperioden følger købelovens regler. DCGR er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Det maksimale erstatningskrav der kan pålægges DCGR for tab eller skade kan i intet tilfælde overskride det beløb der betales for 1 måned af den serverløsning erstatningskravet rettes imod, medmindre tabet skyldes forsætlige eller groft uagtsomme forhold fra DCGR’s side.

1.11. Force majeure

DCGR kan ikke gøres ansvarlig for skade, tab eller manglende levering af ydelse, uanset art og omfang, som skyldes forhold udenfor DCGR ’s kontrol og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, så som bl.a. krig, mobilisering, terrorangreb, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, oversvømmelse, import-/eksportrestriktioner, strømsvigt, hacking, svigt/nedbrud i tredjemands telefon- eller fiberforbindelser samt andre uforudsete omstændigheder, såsom partitions fejl på harddiske, fejl på SQL databaser forårsaget som følgevirkning af andre pludselige opståede fejl, som DCGR ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kunne have forhindret. Virusangreb betragtes ligeledes som force majeure, såfremt der forårsages skade på trods af, at DCGR har iagttaget sædvanlige sikringsforanstaltninger, herunder benyttet et anerkendt og opdateret antivirusprogram. Omfatter DCGR’s ydelser ikke leverance af sådanne antivirusprogrammel er DCGR i alle tilfælde af virusinfektion uden ansvar. DCGR anbefaler derfor altid, at Kunden gør brug af sådan programmel.

1.12. Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser efter nærværende aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 10 dage efter modtagelse af et skriftligt påkrav herom fra den ikke-misligholdende part, er den ikke misligholdende part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve nærværende aftale.

1.13. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem Kunden og DCGR afgøres efter dansk ret ved danske domstole med retten i Sønderborg som værneting.

1.14. Opsigelse af løsninger generelt

Alle aftaler er altid uopsigelige i 12 måneder fra de sættes i drift, løsninger sættes altid i drift på hovedforfaldsdatoen. Alle løsninger driftes i perioder på 12 måneder fra hovedforfaldsdatoen og driftes igen 12 måneder fra samme dato året efter osv. Løsningen fornys automatisk med en ny driftsperiode på 12 måneder fra hovedforfaldsdatoen medmindre løsningen opsiges. Udgangspunktet for beregning af datoen for hovedforfald vil altid være fakturadatoen for den første faktura der modtages på løsningen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Hovedforfaldsdatoen vil altid være den første dag i den måned som fakturaen er dateret. Det betyder at hvis fakturaen er dateret den 15. december 2008, så vil hovedforfaldsdatoen altid være den 1. december. Uanset fakturadato i december vil hovedforfaldsdatoen altid være den 1. december, det samme gælder for de andre måneder. Det er hovedforfaldsdatoen der er bestemmende for hvornår løsningen kan opsiges. Hovedforfaldsdatoen kan ændres fra en periodes afslutning og skal genforhandles inden minimum løbende måned +3 måneder inden datoen for hovedforfald. Opsigelse skal ske med minimum løbende måned +3 måneders forudgående skriftligt varsel inden hovedforfaldsdatoen.

De generelle Salgs- & leveringsbetingelser pkt. 1.00 til pkt 1.14 er frit tilgængelige på vores hjemmeside: https://danishcomputergroup.dk/omos/salgs-og-leveringsbetingelser. Ved rettidig opsigelse før hovedforfaldsdatoen (minimum 3 måneder før), løber aftalen indtil hovedforfaldsdatoen +12 måneder. Der henvises i øvrigt til de udvidede Salgs- & leveringsbetingelser pkt. 2.00 til pkt. 2.23 der udleveres ved begyndelse af aftalen, disse er ikke tilgængelige på hjemmesiden.